gity.ro   |   gity.cz


Poslať e-mailom

Zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem.
Poslat další.
Kontakt:
E-mail príjemcu:   
Text správy:

Znižovanie nákladov v podnikovej komunikačnej infraštruktúre

 

Hľadáte cestu, ako redukovať náklady na informačné a komunikačné technológie (ICT)?
Chcete efektívnejšie využívať svoje zdroje?

GiTy dokáže znížiť náklady na ICT až o 20% pri zachovaní existujúcej kvality a rozsahu služieb.

Navrhujeme aj radikálnejšie riešenia, t.j. riadené obmedzenie rozsahu a parametrov, ktoré umožní znížiť náklady na ICT o desiatky percent.

1. ANALÝZA STAVU

Zdarma zanalyzujeme existujúce procesy IT a kategorizujeme ich na kľúčové, podporné a okrajové. Preveríme prostriedky ICT (HW, SW) a ich využitie.

2. NÁVRH OPATRENÍ

Zdarma navrhneme efektívnejšie fungovanie ICT s využitím zdrojov GiTy. Prenajmeme prostriedky ICT, budeme spolupracovať na dielčích projektoch, či kompletne prevezmeme správu ICT.
Doporučíme optimálnu personálnu politiku v tomto útvare.

3. ZAVEDENIE RIEŠENÍ

Realizáciou nami doporučených nápravných opatrení dokážeme dosiahnuť optimálny pomer cena/výkon ICT vzhľadom k potrebám v danom podniku.

- Okrajové procesy zredukujeme
- Definujeme a štandardizujeme úroveň a parametre poskytovania podporných služieb a procesov resp. ich prevedieme do outsourcingu
- Optimalizujeme kľúčové procesy poskytovania ICT primerane k povahe a potrebám vlastného podnikania organizácie

4. EFEKTÍVNE RIEŠENIE ICT

Procesy riadime a garantujeme prevádzku ICT podľa nastavených zmluvných podmienok a parametrov (SLA). My preberáme zodpovednosť, vy máte transparentné a plánované náklady.

PRÍNOSY PRE ZÁKAZNÍKA

- Efektívnejšie využitie existujúcich zdrojov
- Redukcia výdajov na ICT
- Outsourcing ICT
- Čiastočný návrat investícií odkúpením existujúceho zariadenia
- Odborné riadenie bezpečnosti ICT
- Dohľadové centrum - servis činností spojených s ICT od špecializovanej firmy
- Konsolidácia a komunikačná infraštruktúra
- Zníženie personálnych výdajov
- Eliminácia potrebnej kancelárskej plochy a nákladov na nájom
- Videokonferenčné zariadenia ušetria čas strávený na cestách a cestovné výdavky

 


KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

 • Preveríme skutočnú potrebu kapacít podnikovej siete WAN.
 • Sami sme operátorom, preto dokážeme objektívne preskúmať zmluvy s vaším poskytovateľom telefónnych a dátových služieb a preveriť i samotných poskytovateľov.
 • V LAN maximalizujeme využitie existujúcej infraštruktúry vhodnou rekonfiguráciou a oddialime potrebu investícií.
 • Prevezmeme LAN do správy a znížime prevádzkové náklady vďaka zníženiu servisných výdavkov. Sme integrátorom so silným znalostným zázemím a servisným skladom.
 • Definujeme poskytované SLA a sprehľadníme proces riešenia incidentov.
 • Analyzujeme skutočnú pracovnú potrebu prístupu do Internetu.
 • Znemožníme mimopracovné aktivity zamestnancov, pri zachovaní bezpečnosti znížime kapacitu a výdaje na internetové pripojenie.
 • Umožníme bezpečný vzdialený prístup zamestnancov k podnikovým IT zdrojom a zodpovedným pracovníkom umožníme prácu z domu.
 • Zjednotíme a štandardizujeme spôsoby komunikácie, nastavíme volania cez brány medzi jednotlivými sieťami, s cieľom najnižších poplatkov za volania - IP telefónia.
 • Stanovíme a realizujeme koncepciu telefónnych služieb založenú na využití už existujúcej dátovej infraštruktúry.
 • Prenajmeme Vám alebo dodáme a sprevádzkujeme videokonferencie medzi lokalitami. Znížime cestovné výdaje a nevyužitý čas na cestách.

 

KONCOVÉ STANICE A PERIFÉRIE

 • Inventarizujeme súčasné vybavenie.
 • Definujeme kategórie HW vybavenia pre jednotlivé pracovné pozície.
 • Identifikujeme potreby a stanovíme plán obnovy pre ľahšie plánovanie investícií a kumuláciu odberov za účelom množstevných zliav.
 • Prevezmeme správu koncových staníc.
 • Štandardizujeme HW vybavenie, obmedzíme drahú „customizáciu"a zamedzíme neoprávneným zásahom do HW a SW vybavenia.
 • Definujeme úrovne SLA, ktoré prispôsobíme skutočným business potrebám podniku.
 • Presmerujeme užívateľov na Help Desk pre efektívnejšiu podporu.
 • Preveríme skutočnú potrebu SW vybavenia pre pracovnú pozíciu a optimalizujeme počty licencií s prihliadnutím k plánom organizácie.
 • Racionalizujeme počet tlačiarní, faxov, plottrov, centralizujeme sledovanie tlačových úloh, pri nákupe spotrebného materiálu a náplní využívame množstevné zľavy.
 • Štandardizujeme proces servisných služieb a naviažeme ich na HeplDesk.
 • Pre jednoúčelové a špecialiované periférne zariadenia preveríme spôsob zaistenia servisu/podpory vrátane možnosti prevziať zmluvné vzťahy.

 

SERVERY A APLIKÁCIE

 • Inventarizujeme skutočný stav prostriedkov.
 • Virtualizujeme HW s cieľom maximalizovať jeho využitie a znížiť investičné a prevádzkové náklady.
 • Preveríme podmienky a spôsoby poskytovania podpory, záväzky na maintenance a podporu dodávateľov príp. integrátorov.
 • Definujeme parametre SLA a štandardy poskytovania prevádzkovej starostlivosti.
 • Preveríme aplikačnú architektúru a jej zviazanosť so skutočnými business procesmi organizácie.
 • Po dohode definujeme optimálnu koncepciu pre podporu kľúčových procesov organizácie.

 

 

Aktuálna ponuka: